SpeedPack.com.pl speedpack.com.pl oceniany 4.92 gwazdek w oparciu o 820 opinii

Szybki i bezpieczny kurier międzynarodowy / Przeprowadzki międzynarodowe

Logo firmy kurierskiej Speedpack - usługi kurierskie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPEEDPACK.COM.PL

PLATFORMA KURIERSKA
Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://speedpack.com.pl (dalej jako: „Speedpack”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

Speedpack jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kuriersko-transportowych. Usługi kuriersko-transportowe dla trasy Polska-Irlandia-Polska świadczymy samodzielnie, natomiast w przypadku pozostałych tras (zarówno na terytorium Polski, jak i zagranicznych) działamy jako broker kurierski. W drugim przypadku sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest wówczas partnerem Speedpack i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zleceń, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Speedpack.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Speedpack, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół Speedpack


1) O NAS
 1. Właścicielem Speedpack jest Krzysztof Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Speedpack, wpisany do Companies Registration Office Ireland (rejestru działalności gospodarczej w Irlandii) pod numerem 429839, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia, adres poczty elektronicznej: kontakt@speedpack.com.pl, numery telefonów kontaktowych: +44 20 3608 7474,+353 1 697 2177, +48 54 4219 191.
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Serwisu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń oraz za świadczenie usług kuriersko-transportowych dla trasy Polska-Irlandia-Polska. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Kurierzy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą Serwisu Internetowego zawiera Umowę Przewozu. Kurier jest wskazany każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego – w trakcie składania Zlecenia.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
2) DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres Umowy Przewozu.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Kurierem lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zleceniach w Serwisie Internetowym
  6. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Przewozu i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zlecenia. Kurier jest wybierany przez Klienta w trakcie składania Zlecenia spośród opcji dostępnych na stronie Serwisu Internetowego. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
  7. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. REGULAMIN KURIERA – regulamin Kuriera określający ogólne warunki Umowy Przewozu. Regulaminy kurierów dostępnych w Serwisie Internetowych dostępne są na stronach internetowych Kurierów oraz wskazane są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SPEEDPACK – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://speedpack.pl.
  12. UMOWA PRZEWOZU – umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez Kuriera lub Usługodawcę wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Umowa Przewozu zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zleceniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kuriera.
  13. UMOWA WSPÓŁPRACY - umowa zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Usługodawcą i Klientem określająca odrębne w odniesieniu do Regulaminu warunki współpracy, w szczególności w zakresie płatności tytułem Usług Serwisu. W zakresie nieuregulowanym Umową Współpracy zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. USŁUGA SERWISU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem świadczona przez Usługodawcę.
  16. USŁUGODAWCA – Krzysztof Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Speedpack, wpisany do Companies Registration Office Ireland (rejestru działalności gospodarczej w Irlandii) pod numerem 429839, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia, adres poczty elektronicznej: kontakt@speedpack.com.pl.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  18. ZLECENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zlecenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Przewozu z Kurierem za pośrednictwem Usługodawcy albo do zawarcia Umowy Przewozu bezpośrednio z Usługodawcą.
3) O SERWISIE SPEEDPACK
 1. Speedpack jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kuriersko-transportowych. Usługi kuriersko-transportowe dla trasy Polska-Irlandia-Polska świadczymy samodzielnie, natomiast w przypadku pozostałych tras (zarówno na terytorium Polski, jak i zagranicznych) działamy jako broker kurierski. W drugim przypadku sama umowa przewozu zawierana jest przez Klienta z kurierem i przez niego jest wykonywana. Kurier jest wówczas partnerem Speedpack i podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Serwisu.
 2. Kurierami dostępnymi w Serwisie Internetowym są:
  1. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3), REGON: 010771280, NIP: 5221004200, numer KRS 0000036680.
  2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), REGON: 631058749, NIP: 7851561831, numer KRS 0000005009.
  3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2), REGON: 012005407, NIP: 5270022391, numer KRS 0000047237.
  4. FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22), REGON: 01061225, NIP: 5261005306, numer KRS 0000037973.
  5. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-274 Warszawa, Mineralna 15), REGON: 012026421, NIP: 5260204110, numer KRS 0000028368.
  6. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-274 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8), REGON: 01068496, NIP: 5250007313, numer KRS 0000334972.
4) ZŁOŻENIE ZLECENIA, ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU
 1. Do złożenia Zlecenia przez Klienta nie jest niezbędne uprzednie zalogowanie się na Konto Klienta w Serwisie Internetowym. Złożenie Zlecenia możliwe jest także bez posiadania Konta w Serwisie Internetowym. W przypadku jednak złożenia Zlecenia przez Klienta zalogowanego na Konto Klienta posiada on w jego ramach informację o złożonych Zleceniach w Serwisie Internetowym. Posiadanie Konta oraz zalogowanie się na nie jest niezbędne w przypadku Klientów posiadających podpisaną Umowę Współpracy – w takim tylko wypadku mogą oni bowiem korzystać z innych warunków przewidzianych Umową Współpracy.
 2. Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem i Kurierem ma przebieg według następującego schematu:
  1. Klient składa Zlecenie na przesyłkę i inne usługi mające być przedmiotem Umowy Przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kuriera za pomocą Formularza Zlecenia.
  2. Po złożeniu Zlecenia (kliknięcie przez Klienta pola „Składam zamówienie” w Formularzu Zlecenia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem/Usługodawcą lub – w zależności od rodzaju trasy – Umowa Serwisu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

   Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zlecenia do realizacji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Klienta – w przypadku Klienta zalogowanego na Konto Klienta oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 3. Zlecenie składane za pomocą Formularza Zlecenia powinno zawierać co najmniej – zgodnie z informacjami podanym na stronie Serwisu Internetowego: dane nadawcy i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przesyłki (w zależności od wybranego Kuriera - rodzaj przesyłki, ilość przesyłek, wymiary przesyłki/ek, waga przesyłki, cechy szczególne przesyłki), dodatkowe informacje dla Kuriera.
 4. Klient obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez Klienta wymiarów, wagi lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzic po stronie Klienta obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z Regulaminem Kuriera, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 5. Składane Zlecenie przez Klienta powinno być zgodne z Regulaminem Kuriera wybranego przez Klienta. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację Zlecenia zgodnie ze swoim Regulaminem Kuriera. W takim wypadku Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu zapewnia Klientowi niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji Umowy Przewozu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Przewozu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Speedpack oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.
5) USŁUGA SERWISU, UMOWA PRZEWOZU, TERMIN REALIZACJI
 1. sługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Serwisu obejmuje odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Serwisu bez wad. Usługa Serwisu świadczona jest niezwłocznie po złożeniu Zlecenia przez Klienta.
 2. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem i wybranym przez niego Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w Zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Kuriera. Przedmiotem Umowy Przewozu zawieranej między Klientem, a Kurierem/Usługodawcą są wybrane przez Klienta w Zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera/Usługodawcę i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać Umowę Przewozu bez wad.
 3. Termin realizacji Umowy Przewozu jest zgodny z Regulaminem Kuriera lub informacją podaną Klientowi przez Usługodawcę w trakcie zawierania Umowy Przewozu.
 4. Początek biegu terminu realizacji Umowy Przewozu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy, a w przypadku płatności gotówką za pobraniem lub gotówką przy obiorze w punkcie odbioru Kuriera – od dnia zawarcia Umowy Przewozu.
 5. Usługodawca udostępnia Klientowi na stronie Serwisu Internetowego możliwość uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Przewozu oraz możliwość śledzenia przez Klienta nadanych przesyłek.
6) ODPŁATNOŚC KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie z Usługi Serwisu jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Kurierowi/Usługodawcy tytułem zawartej Umowy Przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z Regulaminem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Klienta danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Serwisu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty kosztów Usługi Serwisu przez Klienta powstaje w momencie zawarcia Umowy Przewozu.
 3. Koszty Usługi Serwisu uwidocznione na stronie Speedpack podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia - zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
 4. Płatność tytułem Usługi Serwisu dokonywana jest Usługodawcy. Usługodawca przekazuje Kurierowi należne mu wynagrodzenie tytułem zawartej Umowy Przewozu, w przypadku gdy Usługodawca działa jako broker.
 5. Poniżej wskazane są sposoby i terminy płatności dla Klientów nie posiadających Umowy Współpracy lub składających Zlecenie nie będąc zalogowanym na swoje Konto Klienta. W przypadku Klientów posiadających zawartą Umowę Współpracy sposoby i terminy płatności określa Umowa Współpracy.
 6. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Usługi Serwisu:
  1. płatność gotówka za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru Kuriera;
  3. płatność przelewem tradycyjnym (numer rachunku Klient otrzyma po złożeniu Zlecenia na podany adres poczty elektronicznej);
  4. płatność za pomocą udostępnianych w Serwisie płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta:
   1. za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych albo
   2. za pośrednictwem serwisu PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
   3. za pośrednictwem serwisu RealexPayments.com – spółka Pay and Shop Limited company, adres siedziby i adres do doręczeń: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, wpisana do Companies Registration Office Ireland (rejestru działalności gospodarczej w Irlandii) pod numerem: 324929.
 7. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia.
 8. Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Usługi Serwisu niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
 9. Od dokonania płatności przez Klienta może być zależne rozpoczęcie realizacji Umowy Przewozu – zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu.
7) LIST PRZEWOZOWY
 1. Usługodawca udostępnia Klientowi list przewozowy zgodnie z początkiem biegu terminu realizacji Umowy Przewozu wskazanym w pkt. 5.4 Regulaminu.
 2. Udostępnienie Klientowi listu przewozowego następuje poprzez przesłanie go w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas składania Zlecenia oraz udostępnienie go do pobrania w ramach jego Konta Klienta.
 3. Klient obowiązany jest do wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę.
 4. W przypadku, gdy Klient nie wydrukuje listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę, obowiązany on jest do samodzielnego wystawienia lub zobowiązania Kuriera do wystawienia listu przewozowego o treści zgodnej z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności należy zwrócić uwagę na dokładne zamieszczenie danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki - na przykład opcji pobrania), a następnie umieszczenia go trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi.
8) OBOWIĄZKI KLIENTA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ PRZEWOZU
 1. Klient będący stroną Umowy Przewozu obowiązany jest do zapłaty ceny z jej tytułu oraz zwrotu wydatków i opłat, które Kurier/Usługodawca poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Przewozu zgodnie ze Zleceniem Klienta. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia - zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu.
 2. Klient obowiązany jest do zapłaty kosztów, jakie poniósł Usługodawca lub Kurier na skutek podania przez Klienta w Zleceniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Płatności, o których mowa w pkt. 8.1 oraz 8.2. Regulaminu dochodzone są od Klienta przez Usługodawcę w ramach Usługi Serwisu.
 4. Klient obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
 5. Klient obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:
  1. podania w Zleceniu danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów przesyłki oraz miejsca dostawy,
  2. przygotowania przesyłki do przewozu, wydania i (w przypadku przesyłek cięższych niż 31,5 kg) do załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy właściwie zapakowanej przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu adresem,
  3. wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę,
  4. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku przesyłki,
  5. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera/ Usługodawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
  6. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera/Usługodawcy niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
  7. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi/Usługodawcy wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.
  8. Klient jest obowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie z instrukcja pakowania dostępną na stronie Usługodawcy po adresem: https://www.speedpack.com.pl/jak-pakowac.html.
9) KONTAKT Z NAMI
 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@speedpack.com.pl) oraz poczta tradycyjna (DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zlecenia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zlecenia lub właściwej umowy.
10) RZECZY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU
 1. 1. Usługodawca nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających lub stwarzających podejrzenie, że zawierają:
  1. pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
  2. substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
  3. substancje psychotropowe i środki psychoaktywne,
  4. wyroby tytoniowe oraz alkohol oraz inne towary objęte akcyzą,
  5. broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
  6. artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu,
  7. zwierzęta i rośliny, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  8. szczątki ludzkie i zwierzęce,
  9. inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
  10. inne towary, których przewóz jest zabroniony przepisami odrębnymi.
  11. wszelkiego rodzaju rzezby ( wyłączone w wysyłki paczkami stanadrdowymi)
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta będącego nadawcą przesyłki w/w punktu, Usługodawca jest uprawniony do żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności należności wynikającej z Umowy Przewozu.
11) UBEZPIECZENIE USŁUGODAWCY ORAZ RZECZY WYŁĄCZONE Z UBEZPIECZENIA
 1. Usługodawca w ramach świadczonej przez siebie usługi przewozu zapewnia ubezpieczenie każdej przesyłki do kwoty 300 euro.
 2. Z ubezpieczenia wyłączone są przesyłki:
  1. zawierające sprzęt elektroniczny, które nie zostały zapakowane w oryginalny karton lub nie będące w opakowaniu jednostkowym,
  2. połączone ze sobą i zapakowane zbiorczo,
  3. zapakowane w sposób niezgodny z wytycznymi Usługodawcy (worki, torby, walizki) oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, zapobiegającymi uszkodzeniu innych przesyłek,
  4. zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania producenta przystosowane do kurierskiego transportu drogowego (chyba że stanowią część paczki zbiorowej).
  5. rzezby porcelanowe, mosiężne itp.
12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEWOZU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Klienta tytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Kuriera.
 2. Reklamacje związane z Umową Przewozu Klient może złożyć bezpośrednio u Kuriera lub skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku reklamacja może być złożona drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@speedpack.com.pl w terminie 2 dni od daty dostawy przesyłki do odbiorcy. W ramach pośrednictwa przy składaniu reklamacji związanej z Umową Przewozu zawartej z Kurierem Usługodawca działa w imieniu Klienta i w jego imieniu składa reklamację u Kuriera zgodnie z Regulaminem Kuriera. Reklamacja w takim wypadku rozpatrywana jest bezpośrednio przez Kuriera.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca działa jako przewoźnik, reklamacja powinna spełniać następujące warunki:
  1. Reklamacja może zostać wniesiona przez osobę uprawnioną w rozumieniu Prawa Przewozowego.
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zakończenia transportu.
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. datę sporządzenia reklamacji;
   2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
   3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
   4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
   5. numer przesyłki, której reklamacja dotyczy;
   6. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
   7. wykaz załączonych dokumentów;
   8. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
   9. pełną dokumentację fotograficzną opakowania, urzytych zabezpieczeń oraz zawartości przesyłki jeżeli reklamacja dotyczy ubytków lub uszkodzeń.
   10. protokół szkody
  4. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności list przewozowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia. Reklamacja powinna zawierać opis sytuacji oraz roszczenie osoby uprawnionej.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni ad dnia jej wniesienia.
13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Kuriera lub konsument może skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku oświadczenie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@speedpack.com.pl.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Kurier zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Kuriera i Usługodawcy.
 3. Usługodawcy i Kurierowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy i Kuriera.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Serwisu lub Umową Przewozu, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 5. Usługodawca i Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za różnice w liście przewozowym wystawionym samodzielnie przez Klienta lub Kuriera, w przypadku gdy Klient nie skorzystał z listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści listu przewozowego wystawionego samodzielnie lub przez Kuriera z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności dotyczy to danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki - na przykład opcji pobrania).
 6. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Serwisu przez Usługodawcę lub Umowy Przewozu przez Kuriera nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Kurier nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 7. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Regulamin Kuriera przewiduje inne ograniczenia, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
16) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. W Speedpack dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Konto. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Złożenie Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia dostępnego na Stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola akcji „Składam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Speedpack). W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez Klienta danych wskazanych w pkt. 4 ppkt. 3 Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w wyniku złożenia Zlecenia Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zlecenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w trakcie korzystania z Konta Klienta Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@speedpack.com.pl lub też pisemnie na adres: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia.
 6. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce lub polu dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@speedpack.com.pl lub też pisemnie na adres: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Speedpack w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Speedpack (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Przewozu, która została wskazana w pkt. 10 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@speedpack.com.pl lub pisemnie na adres: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia.
17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Speedpack zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Kurierów - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Przewozowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:


_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – REGULAMINY KURIERÓW

Regulaminy Kurierów dostępnych w Serwisie Internetowym:


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Speedpack
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO SPEEDPACK.COM.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Krzysztof Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Speedpack, wpisany do Companies Registration Office Ireland (rejestru działalności gospodarczej w Irlandii) pod numerem 429839, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: DMG House, Deansgrange Business Park, Kill Lane, Deansgrange, Blackrock Co Dublin, Irlandia, adres poczty elektronicznej: kontakt@speedpack.com.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy przewozu, umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
  Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

  Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  Adres poczty elektronicznej
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Imię, adres poczty elektronicznej
  Prowadzenie dokumentacji księgowej/podatkowej Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
  Dane są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentacji księgowej/podatkowej
  Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym z usługi dostarczenia przesyłki za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym.
 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, danych logowania do Serwisu Internetowego;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

Akceptowane płatności

Płatności w Speedpack - usługi kurierskie

Nasi partnerzy

Partnerzy Speedpack DPD, GLS i FedEx Kurierzy