SpeedPack.com.pl speedpack.com.pl oceniany 4.92 gwazdek w oparciu o 820 opinii

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin określa warunki korzystania z serwisu speedpack.com.pl oraz z usług firmy SPEEDPACK Usługi Kurierskie z siedzibą w Irlandii pod adresem 19 Roseville Court, Dublin Road, Bray Co.Wicklow.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustanawia się określenia:
  • Cennik – wykaz szczegółowych obowiązujących opłat za usługi.
  • Klient – Nadawca lub Odbiorca Paczki.
  • Nadawca – osoba, która wydaje SPEEDPACK Usługi Kurierskie zlecenie przesłania paczki na wskazany adres oraz wydaje samą paczkę wraz z Potwierdzeniem Nadania.
  • Odbiorca – osoba wskazana w Potwierdzeniu Nadania jako podmiot, któremu ma zostać dostarczona paczka w Miejscu Dostawy.
  • Miejsce Dostawy – dokładnie określone w Potwierdzeniu Nadania miejsce doręczenia paczki.
  • Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz firmy SPEEDPACK Usługi Kurierskie, będąca pracownikiem wewnętrznym lub pracownikiem zewnętrznej firmy, na zasadach określonych w regulaminie.
  • Paczka – każda rzecz przyjęta przez kuriera do przewozu, odpowiednio opakowana w sposób określony w regulaminie oraz zwyczajowo przyjęty; zlecona przez Klienta do przewodu, przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu Potwierdzenia Nadania wraz z numerem identyfikacyjnym paczki.
  • Potwierdzenie Nadania (PN) – oficjalny dokument wydawany przez SPEEDPACK Usługi Kurierskie potwierdzający zawarcie umowy między firmą a Klientem. Rolę potwierdzenia zlecenia usługi oraz przyjęcia paczki do przewozu stanowi także Indywidualny Numer Trackingowy.
  • Indywidualny Numer Trackingowy – nadawany osobno każdej paczce standardowej ciąg cyfr służący do identyfikacji przesyłki oraz jej śledzenia przez Klienta.
  • Przewoźnik – SPEEDPACK Usługi Kurierskie, firma zarejestrowana w Irlandii w krajowym rejestrze przedsiębiorców pod numerem 429839, VAT No: IE 1206075N, będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy Przesyłki lub osoby trzeciej.
§ 2. Przedmiot i zakres świadczonych usług
 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Przewoźnika jest przyjęcie, przewiezienie i dostarczenie paczki nadanej przed Nadawcę do Miejsca Dostawy i doręczenie jej Odbiorcy.
 2. Przewoźnik przyjmuje zlecenia na usługi za pośrednictwem serwisu speedpack.com.pl oraz za pomocą udostępnionych przez siebie kanałów komunikacji.
 3. W celu zlecenia usługi konieczna jest rejestracja na stronie internetowej Przewoźnika. Rejestracja jest bezpłatna i równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W ramach świadczonej usługi przewozu Przewoźnik zobowiązuje się do przyjęcia nadanej paczki od Nadawcy, wystawienia mu Potwierdzenia Nadania, przewiezienia paczki do Odbiorcy pod wskazane Miejsce Dostawy i doręczenie do rąk własnych.
 5. Firma Speedpack zachowuje sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania powodu poda warunkiem, iż usługa nie została jeszcze rozpoczęta przy czym za rozpoczęcie świadcznia usługi uznaje się moment przekazania przesyłki.
§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi i jej warunki
 1. Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie usługi przewozowej uważa się przyjęcie przed SPEEDPACK paczki do przewiezienia i doręczenia oraz wystawienia Nadawcy dokumentu potwierdzającego przyjęcie paczki (PN).
 2. Z chwilą przekazania paczki do nadania Nadawca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaświadcza, że zawartość paczki jest zgodna ze stanem rzeczywistym.
 3. Warunki świadczenia usługi określane są wyłącznie w formie pisemnej na podstawie regulaminu. SPEEDPACK nie jest zobowiązany dodatkowymi instrukcjami Klienta niewynikającymi z zapisów regulaminu.
 4. Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.
§ 4. Nadanie paczki
 1. Osobą odpowiedzialną na odbiór paczki od Nadawcy jest Kurier na podstawie zlecenia usługi za pośrednictwem serwisu speedpack.com.pl.
 2. Z chwilą przyjęcia paczki do przewozu Kurier wystawia Nadawcy kopię PN wraz z podpisami obu stron umowy.
 3. Paczka przyjmowana jest do przemieszczenia i doręczenia wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zapakowana i zabezpieczona.
 4. Poprzez odpowiednio zapakowaną i zabezpieczoną paczkę rozumie się przesyłkę, która przygotowana jest według wzoru dostępnego tu. Odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie oraz oznaczenie przesyłki ponosi klient.
 5. Przyjęcie paczki do transportu nie oznacza zaakceptowania przesyłki jako odpowiednio przygotowanej do przewozu.
 6. Kurier działający w imieniu SPEEDPACK może odmówić przyjęcia paczki a tym samym zawarcia umowy w przypadku, gdy dojdzie do poważnych uchybień pod względem:
  • a) zapakowania paczki,
  • b) zawartości paczki (przedmiotem przewozu są rzeczy zabronione w regulaminie lub przez prawo),
  • c) niespełnienia przez Nadawcę wymaganych do zawarcia umowy warunków.
 7. Maksymalna waga paczki nadawanej jako standardowa nie może przekroczyć 50kg. Jeśli do tego dojdzie, Kurier ma prawo nie odebrać paczki, zaś jeśli sytuacja zostanie odkryta na magazynie lub podczas transportu, paczka może zostać zwrócona Nadawcy a on sam obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 80€.
 8. W przypadku przesyłek powyżej 31,5kg wymagana jest pomoc kierowcy w przetransportowaniu paczki do auta.
§ 5. Wynagrodzenie
 1. Dokładna wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi świadczone przez SPEEDPACK określona jest w Cenniku. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego klienta za pośrednictwem strony internetowej speedpack.com.pl.
 2. SPEEDPACK Usługi Kurierskie zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany obowiązujących cen. Nowe stawki obowiązywać będą nie wcześniej niż po upływie 7 dni od chwili ogłoszenia zmian. Zmiany podawane są do wiadomości Klientów za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika.
 3. Płatnik (Klient) ma obowiązek uregulowania należności za usługę w momencie złożenia zamówienia na przewóz przesyłki lub na warunkach ustalonych indywidualnie z firmą SPEEDPACK Usługi Kurierskie.
§ 6. Obowiązki Nadawcy (usługobiorcy)
 1. Nadawca zawierając umowę z Przewoźnikiem jest zobowiązany przekazać Kurierowi przesyłkę w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, co rozumie się przez:
  • a) dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym, z wyraźnie wypisanymi danymi Odbiorcy,
  • b) dostarczenie przesyłki odpowiednio zapakowanej w kartonowe pudła lub inny materiał ochronny,
  • c) dostarczenie przesyłki odpowiednio oznaczonej, np. nalepkami z informacją o delikatnej zawartości,
  • d) dostarczenie przesyłki zgodnej ze stanem faktycznym podawanym w formularzu zamówienia.
  • e) zabezpieczenie przesyłki zgodnie z obowiązującymi zasadami firmy, a więc z "Instrukcją Pakowania" dostępną na stronie internetowej www.speedpack.com.pl
 2. Nadawca zaświadcza, że nadawana przez niego paczka jest właściwie opisana, a dołączony do niej adres Odbiorcy jest rzeczywisty i został czytelnie wypełniony.
 3. Obowiązkiem Nadawcy jest właściwe oklejenie paczki nalepkami adresowymi i kontaktowymi, zawierającymi dane Odbiorcy:
  • a) imię, nazwisko (nazwę firmy),
  • b) adres będący Miejscem Dostawy,
  • c) numerem telefonu do Odbiorcy.
 4. Nadawca gwarantuje, że nadana przez niego paczka nie przekracza dopuszczalnych gabarytów, nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług oraz że została odpowiednio zabezpieczona.
 5. Nadawca ma świadomość, że nadając paczkę zawierającą rzeczy nieodpowiednie do transportu, w tym elektronikę, szkło, porcelanę i rzeczy kruche, transport taki odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 6. Nadawca ma obowiązek oddać przesyłkę do transportu w odpowiednim opakowaniu. Przez właściwe opakowanie rozumie się takie, które:
  • a) jest wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone taśmą,
  • b) jest odpowiednio oznaczone naklejkami informacyjnymi,
  • c) jest chronione przed dostępem do zawartości w taki sposób, by uniemożliwić otworzenie opakowania bez widocznych śladów,
  • d) w przypadku sprzętów elektronicznych jest wyłącznie oryginalnym opakowaniem producenta,
  • e) nie łączy w sobie kilku mniejszych przesyłek połączonych taśmą lub włożonych do zbiorczego opakowania.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem przez niego niniejszego regulaminu zarówno wobec SPEEDPACK jak i firm oraz osób trzecich.
 8. Podczas wydawania zlecenia Nadawca ma obowiązek przekazać do wiadomości Przewoźnika dane umożliwiające poprawne wykonanie usługi przewozu:
  • a) dane Nadawcy, w tym nazwę firmy lub imię i nazwisko; adres Nadawcy wraz z kodem pocztowym; numer telefonu do Nadawcy;
  • b) datę nadania przesyłki, czyli datę odbioru jej przez Kuriera,
  • c) dane Odbiorcy, w tym nazwę firmy lub imię i nazwisko; adres Odbiorcy wraz z kodem pocztowym; numer telefonu do Odbiorcy,
  • d) liczbę nadawanych paczek oraz wagę przesyłki.
§ 7. Rzeczy wyłączone z usług
 1. Firma SPEEDPACK Usługi Kurierskie nie podejmuje się odbioru, przewożenia i doręczania paczek, które zawierają artykuły niezgodne z niniejszym regulaminem oraz prawem.
 2. Bezwzględny zakaz nadania przesyłek dotyczy w szczególności tych paczek, które zawierają:
  • a) materiały łatwopalne, wybuchowe, broń i amunicję, substancje żrące i cuchnące,
  • b) żywe zwierzęta i rośliny, próbki biologiczne i chemiczne,
  • c) narkotyki, produkty lecznicze i farmaceutyczne, wszelkie środki zdefiniowane w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, substancje psychotropowe, substancje płynne,
  • d) gotówkę, bony towarowe, dokumenty płatnicze, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, karty kredytowe i płatnicze, znaki pieniężne, antyki,
  • e) przedmioty objęte akcyzą, w tym papierosy i alkohol,
  • f) artykuły, które w czasie transportu wymagają określonej i stałej pozycji, której firma kurierska lub przewozowa nie jest w stanie zagwarantować,
  • g) rzeczy, których transport międzynarodowy i krajowy jest zakazany na podstawie ustaw i przepisów prawa krajowego, międzynarodowych konwencji i porozumień, gdzie jedną ze stron umowy jest Polska.
  • h)obrazy w ramie(wyjatek stanowi transport przeprowadzki, dla którego przyjmujemy obrazy do transportu)
 3. SPEEDPACK Usługi Kurierskie zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do przewozu paczki niezawierającej wyżej wymienionych przedmiotów, ale stanowiącej poważne podejrzenie co do legalności zawartości paczki.
 4. W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia naruszenia powyższych zasad regulaminu lub prawa, na Nadawcę nakładana jest kara finansowa, wynosząca 500€ należnej z tytułu przewozu przesyłki.
§ 8. Rzeczy niepodlegające ubezpieczeniu
 1. Firma SPEEDPACK Usługi Kurierskie zapewnia zabezpieczenie każdej pojedynczej przesyłki do kwoty 300 euro.
 2. Z ubezpieczenia wyłączone są przesyłki:
  • a) elektroniczne, które nie zostały zapakowane w oryginalny karton,
  • b) połączone ze sobą i zapakowane zbiorczo,
  • c) zapakowane w sposób nieodpowiedni (worki, torby, walizki),
  • d) zapakowane w sposób niezgodny z wytycznymi firmy oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, które zapobiegają uszkodzeniu innych przesyłek,
  • e) zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania przystosowane do kurierskiego transportu drogowego.
 3. Rzeczy wymienione w § 8 pkt. 2e nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu w przypadku, gdy stanowią część paczki zbiorowej.
§ 9. Odpowiedzialność przewoźnika
 1. Firma SPEEDPACK Usługi kurierskie świadcząc usługi przewozowe zobowiązana jest do odebrania od Nadawcy we wskazanym miejscu paczki, przewiezienia jej oraz dostarczenia do Odbiory na Miejsce Dostawy w określonym czasie na zasadzie "od drzwi do drzwi" ( w przypadku bloku czy apartamentu do drzwi pierwszych/klatki schodowej)
 2. Przewoźnik zobowiązuje się doręczyć paczkę nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od chwili odebrania paczki przez Kuriera, przy czym:
  • a) dzień odbioru paczki liczony jest jako dzień zerowy,
  • b) SPEEDPACK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu doręczenia paczki w przypadku wystąpienia komplikacji nieleżących po stronie przewoźnika, w szczególności zdarzeń drogowych i pogodowych.
  • w przypadku odbioru paczki w czwartek nie dajemy gwarancji dostawy w terminie 7 dni, gdyż powykonawca doręcza paczki od nadawcy do naszego magazynu w terminie 24-48h.
 3. Przewoźnik od chwili przyjęcia przesyłki do transportu odpowiada za jej ewentualną utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które mają miejsce w czasie świadczenia usługi, czyli do chwili doręczenia paczki Odbiorcy.
 4. Przewoźnik odpowiada za zwłokę w dostarczeniu paczki z wyłączeniem § 9 pkt 2.
 5. SPEEDPACK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
 6. Składając zamówienie Klient godzi się na ograniczenie kwoty ubezpieczenia do określonej w § 8 pkt. 1 i zaświadcza, że nie będzie rościł sobie praw do dochodzenia wynagrodzenia za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi przekraczające wskazaną kwotę.
 7. W przypadku, gdy szkoda powstała w chwili świadczenia usługi przez Podwykonawcę firmy SPEEDPACK Usługi kurierskie, a więc w czasie między przyjęciem paczki do przewozu a jej doręczeniem, SPEEDPACK zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności umożliwiających dochodzenie przez Klienta swoich roszczeń od firmy zewnętrznej i osób trzecich.
 8. Jednocześnie SPEEDPACK nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu usługi powstałe w winy Podwykonawcy.
 9. Przewoźnik zobowiązuje się w ramach czynności wspomnianych w pkt. 7 do złożenia reklamacji do Podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w jego regulaminie oraz załączenia niezbędnych dokumentów. Przewoźnik zobowiązuje się do poinformowania swojego klienta o sposobie i formie przeprowadzania reklamacji oraz o terminie jej załatwienia.
 10. Przewoźnik jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli utrata, ubytek lub uszkodzenie paczki powstały:
  • a) z przyczyn niezależnych od Przewoźnika,
  • b) z przyczyn zaniedbania występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub osoby trzeciej,
  • c) z samej właściwości nadanej paczki, np. zawierającej niebezpieczne, źle zapakowane i nieodpowiednio zabezpieczone przedmioty,
  • d) w wyniku warunków drogowych, pogodowych i działa siły wyższej,
  • e) na wskutek nadania paczki o zawartości niezgodnej z zapisami niniejszego regulaminu,
  • f) na wskutek zaniedbania firmy Podwykonawcy.
§ 10. Reklamacje
 1. Każdy Klient ma prawdo zgłosić reklamację w przypadku złego wykonania usługi, zauważenia zaniedbań lub niewykonania usługi zgodnie z umową. Reklamację składa wyłącznie Klient, który zlecił wykonanie usługi przewozu lub osoba do tego upoważniona, która zobowiązana jest wtedy do okazania pełnomocnictwa.
 2. Roszczenia z tytułu niewywiązania się z umowy zawartej między Klientem a SPEEDPACK Usługi Kurierskie wygasają w chwili przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uchybienia zostaną ujawnione w chwili otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości.
 3. Odpowiedzialność Przewoźnika jest zasadna wyłącznie w przypadku, gdy Klient udowodni, że szkody powstały w czasie świadczenia usługi.
 4. Reklamacja powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie speedpack.com.pl w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia. W przypadku reklamowania utraty przesyłki termin zgłaszania reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni licząc od momentu przyjęcia przesyłki przez Kuriera do przewiezienia. Niedotrzymanie terminów wyklucza dalsze prawo do ewentualnych roszczeń, przy czym:
  • a) przesyłkę uznaje się za zaginioną po 30 dniach od chwili nadania.
 5. Ubezpieczeniu reklamacyjnemu podlegają wyłącznie te przedmioty, które wchodziły w skład zawartości paczki w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej. Rzeczy wysłane poza oficjalnym spisem dokonywanym w formularzu są wyjęte spod procedury reklamacyjnej i nie są brane pod uwagę przy wypłacie zadośćuczynienia.
 6. Klient ma 14 (czternaście) dni na dostarczenie SPEEDPACK wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu reklamacji.
 7. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 60 dni od chwili złożenia pełnej dokumentacji.
 8. Pełna pisemna reklamacja musi zawierać:
  • a) dokładne oznaczenie reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer rachunku bankowego, na który ma został wypłacone ewentualne odszkodowanie,
  • b) pełne uzasadnienie wniosku reklamacyjnego,
  • c) oznaczenie przesyłki (numer) oraz wskazaną w regulaminie podstawę reklamacji,
  • d) dokumentację uzasadniającą wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT, rachunki,
  • paragony, kalkulacja kosztów wytworzenia i inne dokumenty potwierdzające wartość paczki),
  • e) kopię protokołu szkody lub o stanie przesyłki,
 9. W niektórych przypadkach Przewoźnik ma prawo zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentowych niewymienionych w punkcie 8.
 10. Klient jest zobowiązany do zachowania zawartości przesyłki, która podlega reklamacji wraz z opakowaniem aż do czasu zamknięcia procesu reklamacyjnego.
 11. Po rozpatrzeniu reklamacji Przewoźnik o swojej decyzji powiadamia Klienta mailowo lub pisemnie, zaznaczając sposób załatwienia reklamacji, informację o odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania ewentualnej należności.
 12. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
 13. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec SPEEDPACK Usługi Kurierskie.
 14. Wniesienie reklamacji niepełnej lub po terminie lub niespełniającej warunków opisanych w niniejszym paragrafie traktuje oraz składane przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną.
 15. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną usługę przez firmę SPEEDPACK na podstawie umowy i cennika obowiązujących z chwilą złożenia zamówienia.

 

Polityka Prywatności i Cookies

 

O nas

 

1.Właścicielem Grupy Usług Speedpack i administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Speedpack z siedzibą w Dublinie (adres siedziby i adres do korespondencji: DMG House, Deansgrange Business Park, Deansgrange Co.Dublin ); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Irlandii pod numerem 429839; adres poczty elektronicznej: kontakt@speedpack.com.pl.

 

2.Usługodawca prowadzi stronę: speedpack.com.pl l  i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w Grupie Usług występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą speedpack.com.pl, może zawrzeć Umowę Przewozu.

 

Postanowienia ogólne

1.Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2.Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Grupy Speedpack.

 

3.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Platforma Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminach Firmy Speedpack.

 

4.Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Cel i zakres zbierania danych

 

1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Firmę Speedpack. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.

 

2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:

 • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy

 

3.Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług Firmy Speedpack : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Usług.

 

4.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w firmie Speedpack. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Usług, w trakcie korzystania z nich oraz w ich Regulaminach.

 

5.Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z usług Firmy Speedpack

 

Cookies i dane eksploatacyjne

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Speedpack.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Grupy Usług Furgonetka w następujących celach:

 

 • realizacja podstawowych funkcjonalności serwisu firmy Speedpack, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 • dostosowania zawartości stron serwisu Firmy Speedpack do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
 • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron srwisu Firmy Speedpack

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.

Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony Speedpack.com.pl.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

 

Administrator korzysta w serwisie Speedpack z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Grupy Usług Furgonetka. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

Firma Speedpack może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Firmę Speedpack.

 

Podstawa przetwarzania danych

 

1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Firmy Speedpack oraz w Regulaminach Serwisów danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

3.W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

4.W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Serwisy Firmy Speedpack mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Firmy Speedpack.

 

2.Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sprawdź przesyłkę

Akceptowane płatności

Nasi partnerzy

 

Zobacz również: paczki do niemiec, paczki do polski z uk